Family History and Stroke Risk in China: Evidence from a Large Cohort Study
Tian Tian, Guangfu Jin, Canqing Yu, Jun Lv, Yu Guo, Zheng Bian, Ling Yang, Yiping Chen, Hongbing Shen, Zhengming Chen, Zhibin Hu, Liming Li,
J Stroke. 2017;19(2):188-195.   Published online 2017 May 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2016.01270
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Different Types of Family History of Stroke and Stroke Risk: Results Based on 655,552 Individuals
Shumin Yu, Zhixia Su, Junyan Miao, Yuhui Yu, Shihan Zhang, Jiahua Wu, Huiting Zheng, Xueyang Zhang, Shiyao Zhong, Huilin Li, Li Qiao, Jie Liang, Minjie Chu, Tian Tian
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2019; 28(3): 587.     CrossRef