Prevalence and Risk Factors of Cerebral Small Vessel Disease in a Chinese Population-Based Sample
Fei Han, Fei-Fei Zhai, Quan Wang, Li-Xin Zhou, Jun Ni, Ming Yao, Ming-Li Li, Shu-Yang Zhang, Li-Ying Cui, Zheng-Yu Jin, Yi-Cheng Zhu
J Stroke. 2018;20(2):239-246.   Published online 2018 May 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2017.02110
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Stroke in China: advances and challenges in epidemiology, prevention, and management
Simiao Wu, Bo Wu, Ming Liu, Zhengming Chen, Wenzhi Wang, Craig S Anderson, Peter Sandercock, Yongjun Wang, Yining Huang, Liying Cui, Chuanqiang Pu, Jianping Jia, Tong Zhang, Xinfeng Liu, Suming Zhang, Peng Xie, Dongsheng Fan, Xunming Ji, Ka-Sing Lawrence
The Lancet Neurology.2019; 18(4): 394.     CrossRef
Interarm Blood Pressure Difference has Various Associations with the Presence and Burden of Cerebral Small-Vessel Diseases in Noncardioembolic Stroke Patients
Yoonkyung Chang, Seung Ah Lee, Sue Hyun Lee, Eun Hye Lee, Yong-Jae Kim, Tae-Jin Song
Journal of Clinical Neurology.2019; 15(2): 159.     CrossRef
Total Cerebral Small Vessel Disease Burden Is Related to Worse Performance on the Mini-Mental State Examination and Incident Dementia: A Prospective 5-Year Follow-Up
Yanfeng Jiang, Yingzhe Wang, Ziyu Yuan, Kelin Xu, Kexun Zhang, Zhen Zhu, Peixi Li, Chen Suo, Weizhong Tian, Min Fan, Li Jin, Weimin Ye, Qiang Dong, Mei Cui, Xingdong Chen, Jin-Tai Yu
Journal of Alzheimer's Disease.2019; 69(1): 253.     CrossRef
Asymptomatic Cerebral Small Vessel Disease: Insights from Population-Based Studies
Alvin S. Das, Robert W. Regenhardt, Meike W. Vernooij, Deborah Blacker, Andreas Charidimou, Anand Viswanathan
Journal of Stroke.2019; 21(2): 121.     CrossRef
Suffering from cerebral small vessel disease with and without metabolic syndrome
Tatjana Bošković Matić, Gordana Toncev, Aleksandar Gavrilović, Dejan Aleksić
Open Medicine.2019; 14(1): 479.     CrossRef
Treatment of comorbid patients with chronic brain ischemia and vertebrogenic pain syndromes
V. V. Zakharov, V. V. Grinyuk, N. V. Vakhnina, E. Yu. Kalimeeva
Medical Council.2019; (9): 15.     CrossRef