Family History, Tobacco Smoking, and Risk of Ischemic Stroke
Mengyu Fan, Jun Lv, Canqing Yu, Yu Guo, Zheng Bian, Songchun Yang, Ling Yang, Yiping Chen, Feifei Li, Yaoming Zhai, Ping Wang, Junshi Chen, Zhengming Chen, Lu Qi, Liming Li,
J Stroke. 2019;21(2):175-183.   Published online 2019 May 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2018.03566
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Age at smoking initiation and smoking cessation influence the incidence of stroke in China: a 10-year follow-up study
Tian Liang, Changping Xie, Bangjun Lv, Li Su, Jianxiong Long, Shengying Liu, Xiaolan Huang, Pei Pei, Rong Pan, Jian Lan
Journal of Thrombosis and Thrombolysis.2023; 56(1): 175.     CrossRef
China stroke surveillance report 2021
Wen-Jun Tu, Long-De Wang, Feng Yan, Bin Peng, Yang Hua, Ming Liu, Xun-Ming Ji, Lin Ma, Chun-Lei Shan, Yi-Long Wang, Jing-Sheng Zeng, Hui-Sheng Chen, Dong-Sheng Fan, Yu-Xiang Gu, Guo-Jun Tan, Bo Hu, De-Zhi Kang, Jian-Min Liu, Yuan-Li Liu, Min Lou, Ben-Yan
Military Medical Research.2023;[Epub]     CrossRef
Tobacco smoking and solid fuels for cooking and risk of liver cancer: A prospective cohort study of 0.5 million Chinese adults
Qiaorui Wen, Ka Hung Chan, Kexiang Shi, Jun Lv, Yu Guo, Pei Pei, Ling Yang, Yiping Chen, Huaidong Du, Simon Gilbert, Daniel Avery, Weijie Hu, Junshi Chen, Canqing Yu, Zhengming Chen, Liming Li
International Journal of Cancer.2022; 151(2): 181.     CrossRef
A Prediction Model for Rapid Identification of Ischemic Stroke: Application of Serum Soluble Corin
Ying Lu, Weiqi Wang, Zijie Tang, Linan Chen, Min Zhang, Qiu Zhang, Lei Wu, Jun Jiang, Xiaolong Zhang, Chuan He, Hao Peng
Journal of Multidisciplinary Healthcare.2022; Volume 15: 2933.     CrossRef
Clopidogrel Resistance in Patients With Stroke Recurrence Under Single or Dual Antiplatelet Treatment
Hyun Goo Kang, Seung Jae Lee, Sung Hyuk Heo, Dae-il Chang, Bum Joon Kim
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
An approach to mitigate challenges to the Electronic Health Records storage
Rumenigue Hohemberger, Cinara Ewerling da Rosa, Felipe Rubin Pfeifer, Rodrigo Mello da Rosa, Paulo Silas Severo de Souza, Arthur Francisco Lorenzon, Marcelo Caggiani Luizelli, Fábio Diniz Rossi
Measurement.2020; 154: 107424.     CrossRef