How Cerebral Vessel Tortuosity Affects Development and Recurrence of Aneurysm: Outer Curvature versus Bifurcation Type
Hyung Jun Kim, Ha-Na Song, Ji-Eun Lee, Yoon-Chul Kim, In-Young Baek, Ye-Sel Kim, Jong-Won Chung, Tae Keun Jee, Je Young Yeon, Oh Young Bang, Gyeong-Moon Kim, Keon-Ha Kim, Jong-Soo Kim, Seung-Chyul Hong, Woo-Keun Seo, Pyeong Jeon
J Stroke. 2021;23(2):213-222.   Published online 2021 May 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2020.04399
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Current understanding of macrophages in intracranial aneurysm: relevant etiological manifestations, signaling modulation and therapeutic strategies
Jian Duan, Qijie Zhao, Zeyuan He, Shuang Tang, Jia Duan, Wenli Xing
Frontiers in Immunology.2024;[Epub]     CrossRef
An Improved Path-Finding Method for the Tracking of Centerlines of Tortuous Internal Carotid Arteries in MR Angiography
Se-On Kim, Yoon-Chul Kim
Journal of Imaging.2024; 10(3): 58.     CrossRef
Effect of Siphon Morphology on the Risk of C7 Segment Aneurysm Formation
Ying Wang, Bo Chen, Laixin Song, Yuzhe Li, Ming Xu, Tianxiang Huang, Feiyue Zeng
Clinical Neuroradiology.2024;[Epub]     CrossRef
Effects of Path-Finding Algorithms on the Labeling of the Centerlines of Circle of Willis Arteries
Se-On Kim, Yoon-Chul Kim
Tomography.2023; 9(4): 1423.     CrossRef
How does the recurrence-related morphology characteristics of the Pcom aneurysms correlated with hemodynamics?
Xiaolong Hu, Peng Deng, Mian Ma, Xiaoyu Tang, Jinghong Qian, Gang Wu, Yuhui Gong, Liping Gao, Rong Zou, Xiaochang Leng, Jianping Xiang, Jiandong Wu, Zhiliang Ding
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Intra-aneurysmal embolization for subarachnoid hemorrhage due to rupture of an aneurysm located at the anterior spinal artery and vertebral artery: illustrative case
Yu Otaki, Azusa Yonezawa, Kaie Kagoshima, Takaaki Yoshida, Shinya Kohyama, Yuhei Yoshimoto
Journal of Neurosurgery: Case Lessons.2022;[Epub]     CrossRef