Neuroprotective Effects of GV1001 in Animal Stroke Model and Neural Cells Subject to Oxygen-Glucose Deprivation/Reperfusion Injury
Hyuk Sung Kwon, Ye Eun Kim, Hyun-Hee Park, Jeong-Woo Son, Hojin Choi, Young Joo Lee, Hyun Young Kim, Kyu-Yong Lee, Seong-Ho Koh
J Stroke. 2021;23(3):420-436.   Published online 2021 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2021.00626
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Recombinant Oncolytic Influenza Virus Carrying GV1001 Triggers an Antitumor Immune Response
Cong Li, Yuying Tian, Fang Sun, Guanglin Lei, Jinxia Cheng, Chongyu Tian, Hongyu Yu, Zhuoya Deng, Shuai Lu, Lishi Wang, Ruixue Xiao, Changqing Bai, Penghui Yang
Human Gene Therapy.2024; 35(1-2): 48.     CrossRef
Potential roles of telomeres and telomerase in neurodegenerative diseases
Jun Shao, Jing Wang, Bo Li, Chuanbin Liu
Ageing and Neurodegenerative Diseases.2024;[Epub]     CrossRef
GV1001 reduces neurodegeneration and prolongs lifespan in 3xTg-AD mouse model through anti-aging effects
Hyun-Hee Park, Hyuk Sung Kwon, Kyu-Yong Lee, Ye Eun Kim, Jeong-Woo Son, Na-Young Choi, Myung-Hoon Han, Dong Woo Park, Sangjae Kim, Seong-Ho Koh
Aging.2024;[Epub]     CrossRef
Circular RNA circEfnb2 promotes cell injury after cerebral infarction by sponging miR-202-5p and regulating TRAF3 expression
Limin Tu, Wei Cheng, Xudong Wang, Zhixin Li, Xing Li
Transplant Immunology.2024; 84: 102042.     CrossRef
Exploring the Causal Relationship Between Telomere Biology and Alzheimer’s Disease
Xi-Yuen Kuan, Nurul Syahira Ahmad Fauzi, Khuen Yen Ng, Athirah Bakhtiar
Molecular Neurobiology.2023; 60(8): 4169.     CrossRef