Causal Relations between Exposome and Stroke: A Mendelian Randomization Study
Hong-Qi Li, Yi-Wei Feng, Yu-Xiang Yang, Xin-Yi Leng, Prof Can Zhang, Shi-Dong Chen, Kevin Kuo, Shu-Yi Huang, Xue-Qing Zhang, Yi Dong, Xiang Han, Xin Cheng, Mei Cui, Lan Tan, Qiang Dong, Jin-Tai Yu
J Stroke. 2022;24(2):236-244.   Published online 2022 May 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2021.01340
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Ischemic Stroke and Cerebral Microbleeds: A Two-Sample Bidirectional Mendelian Randomization Study
Renjie Liu, Xin Shi, Jiahui Feng, Jianmin Piao, Zhongxi Yang, Yuhao Zhao, Haoyuan Yin, Xuan Chen
Neurology and Therapy.2023; 12(4): 1299.     CrossRef
Correlation between obstructive sleep apnea and cerebral small vessel disease: a mendelian randomization study
Bing Wu, Fang Liu, Guiyan Sun, Shuang Wang
Genes & Genomics.2023; 45(9): 1179.     CrossRef
Prognostic value of central blood pressure on the outcomes of embolic stroke of undetermined source
Minho Han, JoonNyung Heo, Il Hyung Lee, Joon Ho Kim, Hyungwoo Lee, Jae Wook Jung, In Hwan Lim, Soon-Ho Hong, Young Dae Kim, Hyo Suk Nam
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef