PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of Stroke10.5853/jos.2017.015782018201131-139Low- versus Standard-Dose Intravenous Alteplase in the Context of Bridging Therapy for Acute Ischemic Stroke: A Korean ENCHANTED StudyJong S. Kim, Yeon-Jung Kim, Kyung Bok Lee, Jae Kwan Cha, Jong-Moo Park, Yangha Hwang, Eung-Gyu Kim, Joung-Ho Rha, Jaseong Koo, Jei Kim, Yong-Jae Kim, Woo-Keun Seo, Dong-Eog Kim, Thompson G. Robinson, Richard I. Lindley, Xia Wang, John Chalmers, Craig S. Andersonhttp://j-stroke.org/upload/pdf/jos-2017-01578.pdf, http://j-stroke.org/journal/view.php?doi=10.5853/jos.2017.01578, http://j-stroke.org/upload/pdf/jos-2017-01578.pdf
The Journal of Emergency Medicine10.1016/j.jemermed.2018.03.0082018545739-740Low Dose vs. Standard-Dose Alteplase for Patients With Acute Ischemic StrokeHeather Roeslyhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0736467918302518?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0736467918302518?httpAccept=text/plain
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.05.00420142371776-1780Safety of Standard-dose (.9-mg/kg) Alteplase Intravenous Thrombolysis for Acute Ischemic Stroke in Afro–Caribbeans, French West IndiesNicolas Chausson, Stéphane Olindo, Julien Joux, Martine Saint-Vil, Mathieu Aveillan, Didier Smadjahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305714002304?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305714002304?httpAccept=text/plain
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.11.0052018274988-997Low- versus Standard-Dose Intravenous Tissue-Type Plasminogen Activator for Acute Ischemic Stroke: An Updated Meta-AnalysisHuihui Liu, Huaguang Zheng, Yongjun Cao, Yuesong Pan, David Wang, Runhua Zhang, Shoujiang You, Xinmiao Zhang, Shuya Li, Xu Tong, Chun-feng Liu, Yilong Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305717306092?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305717306092?httpAccept=text/plain
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.02.02620182771844-1851Safety and Efficacy of Intravenous Low-Dose Alteplase in Relative Contraindication Patients with Acute Ischemic StrokeTsuyoshi Ohta, Kenji Okada, Maki Fukuda, Noritaka Masahira, Toshiki Matsuoka, Takaya Tsuno, Mitsuhiro Takemurahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305718300776?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305718300776?httpAccept=text/plain
Acute Ischemic Stroke10.1007/978-981-10-0965-5_7201799-124Intravenous Thrombolytic TherapyMan-Seok Parkhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-10-0965-5_7
European Neurology10.1159/0004854602017791-268-73Comparative Analysis on Low- and Standard-Dose Regimes of Alteplase Thrombolytic Therapy for Acute Ischemic Stroke: Efficacy and SafetyGuangjian Zhao, Tingfen Huang, Mei Zheng, Yansen Cui, Yunyong Liu, Zhongrong Cheng, Ziran Wanghttps://www.karger.com/Article/Pdf/485460, https://www.karger.com/Article/Pdf/485460
International Journal of Stroke10.1177/17474930198587752019174749301985877Who will benefit more from low-dose alteplase in acute ischemic stroke?Xia Wang, Keon-Joo Lee, Tom J Moullaali, Beom Joon Kim, Qiang Li, Hee-Joon Bae, Cheryl Carcel, Candice Delcourt, Hisatomi Arima, Shoichiro Sato, Thompson G Robinson, Lili Song, Guofang Chen, Jie Yang, John Chalmers, Craig S Anderson, Richard Lindley, Mark Woodward, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1747493019858775, http://journals.sagepub.com/doi/full-xml/10.1177/1747493019858775, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1747493019858775
International Journal of Stroke10.1111/j.1747-4949.2011.00587.x201163259-265SYNTHESIS Expansion: Design of a Nonprofit, Pragmatic, Randomized, Controlled Trial on the Best Fast-Track Endovascular Treatment Vs. Standard Intravenous Alteplase for Acute Ischemic StrokeAlfonso Ciccone, Luca Valvassori, Michele Nichelatti, http://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1747-4949.2011.00587.x, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1747-4949.2011.00587.x, http://journals.sagepub.com/doi/full-xml/10.1111/j.1747-4949.2011.00587.x, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1747-4949.2011.00587.x
Journal of the Neurological Sciences10.1016/j.jns.2019.01.047201939976-81Low-dose versus standard-dose intravenous alteplase for octogenerian acute ischemic stroke patients: A multicenter prospective cohort studyA-Ching Chao, Ke Han, Sheng-Feng Lin, Ruey-Tay Lin, Chih-Hung Chen, Lung Chan, Huey-Juan Lin, Yu Sun, Yung-Yang Lin, Po-Lin Chen, Shinn-Kuang Lin, Cheng-Yu Wei, Yu-Te Lin, Jiunn-Tay Lee, Han-Hwa Hu, Chyi-Huey Baihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022510X19300577?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022510X19300577?httpAccept=text/plain