PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of Stroke10.5853/jos.2017.025862018201110-121Association of MicroRNA Biogenesis Genes Polymorphisms with Ischemic Stroke Susceptibility and Post-Stroke MortalityJung Oh Kim, Jinkun Bae, Jinkwon Kim, Seung Hun Oh, Hui Jeong An, In Bo Han, Doyeun Oh, Ok Joon Kim, Nam Keun Kimhttp://j-stroke.org/upload/pdf/jos-2017-02586.pdf, http://j-stroke.org/journal/view.php?doi=10.5853/jos.2017.02586, http://www.j-stroke.org/upload/pdf/jos-2017-02586.pdf
10.21203/rs.3.rs-219147/v12021Association of MicroRNA Biogenesis Genes Polymorphisms with Risk of Large Artery Atherosclerosis StrokeMengmeng Wang, Jinyu Gu, Chong Shen, Wuzhuang Tang, Xiaoru Xing, Zhizhong Zhang, XinFeng Liuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-219147/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-219147/v1.html
Diagnostics10.3390/diagnostics1011094720201011947MPG and NPRL3 Polymorphisms Are Associated with Ischemic Stroke Susceptibility and Post-Stroke MortalityChang Soo Ryu, Jinkun Bae, In Jai Kim, Jinkwon Kim, Seung Hun Oh, Ok Joon Kim, Nam Keun Kimhttps://www.mdpi.com/2075-4418/10/11/947/pdf
Life10.3390/life1012030920201012309MiR-10a, 27a, 34b/c, and 300 Polymorphisms are Associated with Ischemic Stroke Susceptibility and Post-Stroke MortalityChang Soo Ryu, Seung Hun Oh, Kee Ook Lee, Han Sung Park, Hui Jeong An, Jeong Yong Lee, Eun Ju Ko, Hyeon Woo Park, Ok Joon Kim, Nam Keun Kimhttps://www.mdpi.com/2075-1729/10/12/309/pdf
Genomics10.1016/j.ygeno.2019.12.020202011232241-2246Association between microRNA binding site polymorphisms in immunoinflammatory genes and recurrence risk of ischemic strokeRuixia Zhu, Yating Zhao, Tongling Xiao, Qianwen Wang, Xu Liuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0888754319306627?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0888754319306627?httpAccept=text/plain
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.05.03620152492128-2133Association of Leptin Receptor Gene Polymorphisms with Genetic Susceptibility to Ischemic StrokeHui Tang, Zhen Zhang, Zheng-Ke Li, Jia Lin, Ding-Zhi Fanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305715003249?httpAccept=text/plain, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305715003249?httpAccept=text/xml
Cellular and Molecular Neurobiology10.1007/s10571-021-01057-820214261801-1807Association of MicroRNA Biogenesis Genes Polymorphisms with Risk of Large Artery Atherosclerosis StrokeMengmeng Wang, Jinyu Gu, Chong Shen, Wuzhuang Tang, Xiaoru Xing, Zhizhong Zhang, Xinfeng Liuhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10571-021-01057-8.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s10571-021-01057-8/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10571-021-01057-8.pdf
International Journal of Stroke10.1111/ijs.12198201493E7-E7Response to Letter to the Editor: Paraoxonase Genes and the Susceptibility to Ischemic StrokeHua Liuhttp://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fijs.12198, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/ijs.12198, http://journals.sagepub.com/doi/full-xml/10.1111/ijs.12198, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/ijs.12198
Genes10.3390/genes60412832015641283-1299A Meta-Analysis of the Association between Polymorphisms in MicroRNAs and Risk of Ischemic StrokeYan Xiao, Mei-Hua Bao, Huai-Qing Luo, Ju Xiang, Jian-Ming Lihttp://www.mdpi.com/2073-4425/6/4/1283/pdf
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2014.09.0352015243521-529Genetic Polymorphisms of ALOX5AP and CYP3A5 Increase Susceptibility to Ischemic Stroke and Are Associated with Atherothrombotic Events in Stroke PatientsXingyang Yi, Biao Zhang, Chun Wang, Duanxiu Liao, Jing Lin, Lifen Chihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305714004960?httpAccept=text/plain, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1052305714004960?httpAccept=text/xml